Πιστοποιήσεις – Διακρίσεις

Σύμφωνα με ΦΕΚ 82Α’/10-4-2012, νόμος 4070

1.)   Έως 2012 διαπίστευση από το ΕΣΥ∆ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021

2.)  Από 2012 και μετα κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC ISO 9001:2008

iso

Διακριβώσεις

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC ISO 9001:2008 : Διακρίβωση από Διαπιστευμένο Φορέα κάθε χρόνο ,  με ενδιάμεση διακρίβωση Τεχνικού Εξοπλισμού.