Πιστοποίηση ADR & ATP

Πιστοποίηση ADR & ATP

Οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα προϊόντα (ADR)

 • άδεια κυκλοφορίας
 • ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού
 • βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (για όσα προβλέπεται)
 • πιστοποιητικό ταχογράφου
 • Ύπαρξη επικολλημένου ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (Η.Α.Σ.)   για  τα Φ.Δ.Χ.
 • Πιστοποιητικό Σωληνώσεων (αφορά Βυτιοφόρα διανομής πετρελαίου θέρμανσης)
 • προηγούμενο πιστοποιητικό ADR
 • φύλλο δοκιμών κατά ADR

Οχήματα που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα (ATP)

 • άδεια κυκλοφορίας
 • ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού
 • βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (για όσα προβλέπεται)
 • πιστοποιητικό ταχογράφου
 • Ύπαρξη επικολλημένου ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (Η.Α.Σ.)   για  τα Φ.Δ.Χ.
 • πιστοποιητικό  ATP (υποχρεωτικό να έχει εκδοθεί από ελληνικό φορέα ελέγχου)