Βαρέα Οχήματα (Φορτηγά>3,5 τόνων,Λεωφορεία)- Δημόσιας & Ιδιωτικής Χρήσης

Βαρέα Οχήματα (Φορτηγά>3,5 τόνων,Λεωφορεία)- Δημόσιας & Ιδιωτικής Χρήσης

Αρχικός (ο πρώτος έλεγχος γίνεται 1 χρόνο μετά την αγορά)

 • Άδεια κυκλοφορίας.
 • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού.
 • Πιστοποιητικό ταχογράφου (η ισχύ του είναι 2(δυο) έτη )
 • Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας (αν υπάρχει )
 • Βεβαίωση μη ύπαρξης Περιοριστή Ταχύτητας ( για όσους απαιτείται )

Επιπλέον για Φ.Δ.Χ. :

Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (Η.Α.Σ.).


Περιοδικός
 (όλοι οι επόμενοι έλεγχοι γίνονται κάθε 1 χρόνο)

 • Άδεια κυκλοφορίας.
 • Ταυτότητα η δίπλωμα οδήγησης οδηγού.
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν το έχετε χάσει θα προσπαθήσουμε να σας το βρούμε εμείς)
 • Πιστοποιητικό ταχογράφου (η ισχύ του είναι 2 (δύο) έτη )
 • Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας (αν υπάρχει )
 • Βεβαίωση μη ύπαρξης Περιοριστή Ταχύτητας ( για όσους απαιτείται )

 

Επιπλέον για Φ.Δ.Χ. :

Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (Η.Α.Σ.).

 • Πιστοποίηση εκ’ των Υστέρων Τοποθετημένων Συστημάτων Αντιεμπλοκής Πέδησης (Σ.Α.Π.) Βαρέων Οχημάτων (Φορτηγά >3,5 τόνων ,Λεωφορεία) ,Δημοσίας & Ιδιωτικής χρήσης
 • Βεβαίωση καλής τοποθέτησης Σ.Α.Π.
 • Βεβαίωση καλής λειτουργίας Σ.Α.Π. (από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή Σ.Α.Π.)
 • Πρωτότυπο Τιμολόγιο Αγοράς και Πρωτότυπο  ΔΠΥ προς Επιβεβαίωση οτι το ΣΑΠ είναι Καινούργιο
 • Πιστοποίηση προεγκατεστημένου Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (Σ.Α.Π.)Βαρέων Οχημάτων (Φορτηγά >3,5 τόνων ,Λεωφορεία), Δημοσίας & Ιδιωτικής χρήσης
 • Υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδοτημένου τεχνίτη  τοποθέτησης Σ.Α.Π.

 

οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα προϊόντα (ADR)

 • αδεία κυκλοφορίας
 • ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού
 • βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (για όσα προβλέπεται)
 • πιστοποιητικό ταχογράφου
 • βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (Η.Α.Σ.)   για  τα Φ.Δ.Χ.
 • προηγούμενο πιστοποιητικό ADR
 • φύλλο δοκιμών κατά ADR

οχήματα που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα (ATP)

 • άδεια κυκλοφορίας
 • ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού
 • βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (για όσα προβλέπεται)
 • πιστοποιητικό ταχογράφου
 • βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (Η.Α.Σ.)   για  τα Φ.Δ.Χ.
 • πιστοποιητικό  ATP

(υποχρεωτικό να έχει εκδοθεί από ελληνικό φορέα έλεγχου)